1. Sklep internetowy z odzieżą damską Solmar
  2. Regulamin Programu Lojalnościowego dla Sklepów stacjonarnych Solmar

Program lojalnościowy

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) w sklepach stacjonarnych marki Solmar, prowadzonym przez SM EURO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie, NIP: 7123436170.

1.2. Program Lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepu stacjonarnego Solmar, którzy dokonują zakupów w sklepie stacjonarnym Solmar.

1.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Definicje

2.1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na przyznaniu rabatu zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.2. Organizator – SM EURO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. TOMASZA ZANA, 43/2.1, LUBLIN, 20-601 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000974621, NIP: 7123436170, REGON: 522171134.

2.3. Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy i wyraziła zgodę na udział w Programie.

2.4. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się w sklepach Solmar.

2.5. Newsletter - elektroniczna forma komunikacji z Uczestnikami, zawierająca informacje o nowościach, promocjach oraz innych działaniach marketingowych sklepu Solmar.

2.6. Kontrahent - firma lub osoba, która współpracuje ze sklepem Solmar w ramach Programu Lojalnościowego, np. dostawca towarów, usługodawca itp.

2.7. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady i warunki udziału w Programie Lojalnościowym, prawa i obowiązki Uczestników oraz zasady przyznawania rabtów.

2.8. Zniżka/rabat - upust cenowy na zakupy w sklepie stacjonarnym Solmar.

3. Uczestnictwo w Programie

3.1. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie stacjonarnym Solmar oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie

3.2. Aby przystąpić do Programu, należy prawidłowo uzupełnić formularz zgłoszeniowy w sklepie stacjonarnym oraz wyrazić zgodę na udział w Programie.

3.3. Z chwilą wypełnienia formularza w sklepie stacjonarnym, klient staje się Uczestnikiem Programu.

3.4. Każdy Uczestnik Programu otrzymuje unikalny numer członkowski, który stanowi jego numer telefonu podany podczas rejestracji udziału w programie lojalnościowym.

3.5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3.6. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.

3.7. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie zaktualizowaniem danych.

4. Zasady Programu

4.1. Uczestnicy Programu po rejestracji otrzymają stały rabat na zakupy 5% w sklepach stacjonarnych marki Solmar. Rabat upoważnia do zniżki wszystkich produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych.

4.2. Rabat łączy się z innymi promocjami, przecenami i wyprzedażami.

4.3. W dniu urodzin uczestnika oraz w okresie 7 dni przed i 7 dni po tym dniu rabat z wysokości 5% zostanie zwiększony do 10%.

7. Reklamacje i Zwroty

Uczestnikowi programu przysługuje standardowy termin zwrotu towaru określony w regulaminie sklepu.

8. Zakończenie Programu

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego w każdym momencie. Nie pozbawia to jednak uprawnień Uczestników, które nabyli oni przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu.

8.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Lojalnościowego w punktach sprzedaży/sklepie stacjonarnym i na stronie internetowej Organizatora Programu, co najmniej na dwa tygodnie przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego.

9. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

9.1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@solmar-shop.pl

9.2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania rabatu Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

10. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służącym do identyfikacji uczestnika programu w szczególności numeru telefonu.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej w wyniku akceptacji niniejszego regulaminu oraz zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.

11.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: SM EURO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. TOMASZA ZANA, 43/2.1, LUBLIN, 20-601 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000974621, NIP: 7123436170, REGON: 522171134.

11.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

11.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

11.5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@solmar-shop.pl.

11.6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

12. Postanowienia Końcowe

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu Solmar.

12.2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail.

12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

12.4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

13. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Programu Lojalnościowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@solmar-shop.pl lub telefonicznie: + 48 (12) 312 59 99 w dniach (od poniedziałku do piątku godz. 9:00-17:00 lub Kontakt Telefoniczny z Administratorem jest możliwy w godzinach 9:00-17:00).